Legal Notice

De informatie op deze website, heeft enkel als doel de producten en diensten van Deb-STOKO Europe GmbH te promoten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de ter beschikking gestelde informatie. Er bestaat zeker geen aansprakelijkheid voor het up-to-date zijn, de volledigheid en correctheid van de informatie, noch voor de verkoopbaarheid of geschiktheid van producten of inbreuken tegen derden. De niet-aansprakelijkheid is echter niet enkel tot deze zaken beperkt.

Deb-STOKO Europe GmbH raadt u aan alle informatie die u van deze site haalt, voor gebruik op de correctheid ervan te controleren. Teruggrijpen naar deze site evenals het gebruik van de informatie erop, is op eigen verantwoordelijkheid. Deb-STOKO Europe GmbH kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade, die ontstaat door het gebruik van deze site.

Deze site bevat links en verwijzingen naar sites van derden. Deb-STOKO Europe GmbH heeft de informatie aldaar naar eer en geweten gecontroleerd. Deze links worden echter vaak uit gebruiksvriendelijkheid voor de lezer ter beschikking gesteld, en Deb-STOKO Europe GmbH verklaart zich geenszins akkoord met de inhoud van deze sites. Deb-STOKO Europe GmbH kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze sites, aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen schade ten gevolge van het gebruik van de inhoud van deze sites, is dan ook uitgesloten. Links naar externe sites zijn aangegeven door  .

Bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien Deb-STOKO Europe GmbH schade veroorzaakt heeft ten gevolge van grove of opzettelijke nalatigheid of in geval van product- of andere wettelijk bepaalde aansprakelijkheid.

Auteurs- en eigendomsrechten

De inhoud van deze website, meer bepaald alle teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, geluiden, video’s en animaties, evenals de bewerking ervan, zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Deb-STOKO Europe GmbH verleent de gebruikers het recht, de teksten, afbeeldingen en grafische elementen op haar website die niet aangeduid zijn met een naam of op een andere manier, ofwel volledig ofwel gedeeltelijk, te gebruiken, op te slaan en te vermenigvuldigen voor journalistieke doeleinden binnen de bepalingen van de geldende pers- en copyrightwetten. Deb-STOKO Europe GmbH moet worden vermeld als bron en copyright-houder van de gebruikte informatie. Er dient ook altijd een exemplaar ter bewijs opgestuurd te worden naar de afdeling Public Relations van Deb-STOKO Europe GmbH (info-antwerpen@evonik.com). Het gebruiken, opslaan en vermenigvuldigen van logo's, afbeeldingen, geluiden, video's en animaties, die te vinden zijn op de website vanDeb-STOKO Europe GmbH evenals de bewerking ervan, zijn eveneens enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van Deb-STOKO Europe GmbH.

De rechten op alle documenten (teksten, afbeeldingen en grafische elementen) net als logo's, geluiden, video's en animaties en de bewerking ervan zijn in handen van de auteurs of vermelde uitgevers. Alle gebruik voor commerciële of andere doeleinden vereist de voorafgaande toestemming van deze auteurs of uitgevers. Gelieve u hiervoor direct te richten tot de auteurs of uitgevers of tot de contactpersoon voor deze website, vermeld in de bedrijfsinformatie.

De teksten, afbeeldingen, logo's enz. op de website van Deb-STOKO Europe GmbH mogen niet gewijzigd of gekopieerd worden voor handelsdoeleinden of gebruikt worden in andere media, met inbegrip van andere websites. Het plaatsen van hyperlinks naar deze website is enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van Deb-STOKO Europe GmbH. Gelieve u hiervoor te richten tot de contactpersoon voor deze website, vermeld in de bedrijfsinformatie.

De website van Deb-STOKO Europe GmbH verleent geen enkele vorm van licentierecht met betrekking tot het intellectuele eigendom dat ofwel tot Deb-STOKO Europe GmbH ofwel tot een van haar dochterondernemingen behoort.

Alle merknamen en logo's die vermeld of gebruikt worden op de website van Deb-STOKO Europe GmbH zijn rechtsbeschermde merken.

Alle informatie en gegevens, hun gebruik en de registratie om de website van Deb-STOKO Europe GmbH gebruiken, evenals alle activiteiten die worden uitgevoerd of toegestaan of waarvan afgezien wordt met betrekking tot de website van Deb-STOKO Europe GmbH, zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De plaats van uitvoering en de exclusieve plaats van rechtspraak is Mannheim.

© Deb-STOKO Europe GmbH, Juni 2014